Habarlar

 • Gowy habar!“Shouhan Technology Type-C” seriýaly birikdirijiler REACH synagyndan geçdi

  Gowy habar!“Shouhan Technology Type-C” seriýaly birikdirijiler REACH synagyndan geçdi

  Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd.-den Type-C seriýaly birikdirijiler REACH synagyndan geçip, REACH synag hasabatyny alandyklary barada gowy habar geldi.Bu üstünlik, kompaniýanyň halkara ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önüm öndürmek borjuny görkezýär.REACH (Registrat ...
  Koprak oka
 • “Shouhan Technology” syýahatçylyk üçin Içki Mongoliýa gitdi

  “Shouhan Technology” syýahatçylyk üçin Içki Mongoliýa gitdi

  18-nji iýuldan 27-nji iýul aralygynda “Shouhan Technology” -iň işgärleri iki toparda syýahat etmek üçin Içki Mongoliýa gitdiler.Çölde gezelenç ediň we öri meýdanlaryna gidiň [Mongol taýpasy] - iň ýönekeý mongol halkyna baryp görüň, süýt çaýyny dadyp görüň, hakyky otlary açyň ...
  Koprak oka
 • 9 ýyllyk ýubileý ýadygärliginiň “Shouhan” tehnologiýasy

  9 ýyllyk ýubileý ýadygärliginiň “Shouhan” tehnologiýasy

  2014-nji ýylda döredilen gününden bäri “Shouhan Technology” kem-kemden ösüp, toparyny noldan güýçlendirdi we kompaniýanyň öndürijiligi hem ýylsaýyn ösýär.“Shouhan Technology” kem-kemden wyklýuçatel rozetka komponentlerinde esasy orny eýeledi we belli bir derejäni gazandy ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän mikro çäklendiriji

  Suw geçirmeýän mikro çäklendiriji

  Sogan süýdüniň elmydama gözelligiň täsiri bardy.Gyşyň ýyly garny we ýüregi bilen bir käse gyzgyn sogan süýdüni içiň.Islenýän arassalaýjy enjam “maşgala tofu ussahanasy”.Meşhur marka arassalaýjy enjamlar, köp ýyllyk bazar synaglaryndan soň, öndürijilik has kämildir we has ýokarydyr.Bolşy ýaly ...
  Koprak oka
 • Şouhan Tehnologiýasyny Alibaba tegelek söweşinde gazanan üstünlikleri bilen gutlaýarys

  Şouhan Tehnologiýasyny Alibaba tegelek söweşinde gazanan üstünlikleri bilen gutlaýarys

  Sentýabr aýynda “Shouhan Technology” -iň öň söwda bölümi 70 kompaniýanyň PK söweşiniň tegelek söweş konferensiýasyna gatnaşdy, PK mazmuny: sentýabr aýynda PK kompaniýasynyň öndürijilik ösüşi.Sentýabr aýynda öňünden goýum bilen sargyt bolsa, ähli sargytyň mukdary hasaplanar we cus ...
  Koprak oka
 • Wafli birleşdiriji

  Wafli birleşdiriji

  Wafer birleşdirijisi Hytaýda birleşdiriji, wilka we rozetka hem diýilýär.Adatça elektrik birleşdirijisine degişlidir.Currentagny tok ýa-da signallary geçirmek üçin iki işjeň enjamy birleşdirýän enjam.Awiasiýa, aerokosmos, milli goranmak we beýleki harby ulgamlarda giňden ulanylýar.Ulanylmagynyň sebäbi ...
  Koprak oka
 • Tor interfeýsi RJ45

  Tor interfeýsi RJ45

  Tor interfeýsi bilen tanyşlyk RJ45: RJ45 interfeýsi: Birikdirijä degişlidir we gurluşy wilkadan (birleşdiriji, kristal kellesi) we rozetkadan (modul) durýar.Wilkada 8 sany çukur we 8 sany kontakt bar.Tor enjamlarynda ulanylýan tor signal birleşdirijisidir.Tapawudy ...
  Koprak oka
 • Taktiki wyklýuçateliň durmuşymyzda ulanylmagy

  Taktiki wyklýuçateliň durmuşymyzda ulanylmagy

  Taktiki wyklýuçateliň durmuşymyzda ulanylmagy Gündelik durmuşymyzda wyklýuçatelleriň hemmeler üçin gaty tanyşdygyny hemmämiz bilýäris.Bazarda akylly wyklýuçateller, ses işjeňleşdirilen wyklýuçateller we köp funksiýaly wyklýuçateller ýaly köp sanly wyklýuçatel bar.Men sizi bir görnüşli wyklýuçatel bilen tanyşdyraryn ...
  Koprak oka
 • “Shouhan Technology Co., Ltd”, Satyş toparynyň bäsleşigi 19-njy maýdan 8-nji iýuna çenli

  “Shouhan Technology Co., Ltd”, Satyş toparynyň bäsleşigi 19-njy maýdan 8-nji iýuna çenli

  Koprak oka
 • “Shouhan Technology” -iň 8 ýyllygy

  “Shouhan Technology” -iň 8 ýyllygy

  “Shouhan Technology” -iň 8 ýyllygy 2022-nji ýylyň 6-njy maýynda “Shouhan Technology” sekizinji ýyllygyny belledi.Şençzheneniň satuw bölüminiň işgärleri 8 ýyllygyny bellemek üçin ýygnandylar.1) uadygärlik hökmünde işgäriň goly 2) Ilki bilen kompaniýa sylaglandy ...
  Koprak oka
 • 2022.05.06, Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd.

  2022.05.06, Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd.

  Müşderilere professional wyklýuçatel çözgütleri bilen üpjün etmek üçin “Tact Switch”, “DC Socket”, “Nauşnik Jek”, “Slaýd kommutator”, “Roker kommutator”, “USB birikdiriji” we beýleki wyklýuçatel boýunça ýöriteleşen bir kompaniýa. Önümlerimiz 50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilýär. Hytaý Taýwan, Birleşen ...
  Koprak oka
 • Wibrasiýa kommutatorlary

  Wibrasiýa kommutatorlary

  Wibrasiýa açaryWibrasiýa kommutatory deňagramsyzlyk, tertipsizlik, gowşaklyk, könelen aýy ... ýaly kemçilikler sebäpli titremäni duýup biler.
  Koprak oka
 • “Micro Limit Switch” klassifikasiýasy we mikro wyklýuçatel

  “Micro Limit Switch” klassifikasiýasy we mikro wyklýuçatel

  Mikro çäklendiriji wyklýuçateliň klassifikasiýasy we ulanylyşy Mikro-wyklýuçatelleriň köp görnüşi bar we ýüzlerçe içerki gurluş bar.Sesi boýunça adaty görnüşe, kiçi ululyga we ultra-kiçi bölünýär.Gorag ýerine ýetirijiligine görä, suw geçirmeýän görnüş bar, ...
  Koprak oka
 • Roker kommutator Programma meýdanlary, ýalňyşlyklar we dogry gurnama usullary

  Roker kommutator Programma meýdanlary, ýalňyşlyklar we dogry gurnama usullary

  Roker kommutatory Programma meýdanlary, ýalňyşlyklar we dogry gurnama usullary Bellik: çyra çyrasy, roker wyklýuçateli, gaýyk wyklýuçateli Roker kommutatory elektron wyklýuçatel önümçilik pudagynyň ösüş tendensiýasy we doly ady roker kommutator.Gurluşy takmynan ...
  Koprak oka
 • “Shouhan” 2022-nji ýylda iň köp satylan “USB zarýad porty” önümleri - köp görnüşli mirco we öýjükli telefon görnüşli zarýad porty

  “Shouhan” 2022-nji ýylda iň köp satylan “USB zarýad porty” önümleri - köp görnüşli mirco we öýjükli telefon görnüşli zarýad porty

  “Shouhan” 2022-nji ýylda iň köp satylan “USB zarýad porty” önümleri - köp görnüşli mirco we öýjükli görnüşli zarýad beriş porty 2022-nji ýylda, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, şouhan dürli görnüşli mirco we dürli görnüşli zarýad portuny işe girizdi abatlamaga, lomaý we ...
  Koprak oka
 • Şouhanyň önüm zynjyryna täze önümler - ferrit esasy önümler

  Şouhanyň önüm zynjyryna täze önümler - ferrit esasy önümler

  Şouhanyň önüm zynjyryna täze önümler - ferrit ýadro önümleri Önüm zynjyrymyzy baýlaşdyrmak üçin içki diametri 3,5mm, 5mm, 7mm, 9mm, 11mm, 13mm bolan ferrit ýadro önümlerini goşduk.Şol bir wagtyň özünde, ýöriteleşdirilen önümleri we açyk galyplary we garawullary kabul edip bileris ...
  Koprak oka
 • Şouhanyň taktiki wyklýuçatelleri, düwme açarlary we roker kommutatorlary “CE” şahadatnamasyny aldylar

  Şouhanyň taktiki wyklýuçatelleri, düwme açarlary we roker kommutatorlary “CE” şahadatnamasyny aldylar

  2022-nji ýylda daşary ýurt bazaryny giňeltmek maksady bilen, şouhan önümleri üçin CE şahadatnamasyny berdi, bu bolsa şouhanyň ýokary hilli önümleriniň ygtybarlydygyny aňladýar.Aşakdaky gämi görnüşindäki wyklýuçateller, düwmeleriň wyklýuçatelleri we şouhanyň duýgur wyklýuçatelleri CE şahadatnamasyny aldylar: 1 OC ROKKER SWI ...
  Koprak oka
 • 2022 täze önüm gelýär!suw geçirmeýän önümler seriýasy

  2022 täze önüm gelýär!suw geçirmeýän önümler seriýasy

  Şouhan 2022-nji ýylda täze önümleri, suw geçirmeýän seriýaly önümleri 2022-nji ýylda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin şouhan suw geçirmeýän taktiki wyklýuçatel, suw geçirmeýän mikro USB birleşdirijisi we tipli C birleşdirijisi, suw geçirmeýän mikro çäklendiriji wyklýuçatel, suw geçirmeýän metal düwme wyklýuçateli we ş.m. üstünde.Suw çeşmesi ...
  Koprak oka
 • Microswitch programmalary

  Microswitch programmalary

  Awtomatiki gözegçilik we howpsuzlygy goramak we ş.m. üçin ýygy-ýygydan alyş-çalyş zynjyr enjamynda mikro wyklýuçatel diýlip hem atlandyrylýan mikro wyklýuçatel, elektrik energiýasy enjamlarynyň öý elektrik enjamlary gurallarynda, şeýle hem howa giňişligi ýaly harby meýdanlarda giňden ulanylýar. .
  Koprak oka
 • Şouhan 'iso9001 ′ hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy

  Şouhan 'iso9001 ′ hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy

  Awgust aýynda ISO9001 kepillendiriş edarasy çig mal üçin gelýän hil gözegçiligimizi, önümçilik we önümçilik prosesinde hil gözegçiligini we önümiň gowşurylyşynyň hil nusgasyny barlady.ISO9001 kepilnama edarasy hem biziň ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2