Suw geçirmeýän mikro çäklendiriji

微 信 图片 _20230304161635

Sogan süýdüniň elmydama gözelligiň täsiri bardy.Gyşyň ýyly garny we ýüregi bilen bir käse gyzgyn sogan süýdüni içiň.Islenýän arassalaýjy enjam “maşgala tofu ussahanasy”.Meşhur marka arassalaýjy enjamlar, köp ýyllyk bazar synaglaryndan soň, öndürijilik has kämildir we has ýokarydyr.Saglyga bolan üns kem-kemden güýçlenýärkä, arassa we arassaçylyk üçin köp maşgala süýt öndürmegi saýlap aldy, şeýlelik bilen öý mikrokompýuter awtomatiki arassalaýjy enjamlar bazaryny çekdi. Gowy arassalaýjy enjamlar gowy enjam böleklerine mätäç.Arassalaýjy enjamlarda suw geçirmeýän mikro çäklendiriji açarymyz möhüm rol oýnaýar.Indi arassalaýjy enjamlaryň iş prinsipine we suw geçirmeýän mikro wyklýuçatelimiziň arassalaýjy enjamlarda ulanylyşyna düşüneliň.

Arassalaýjy enjamlar Iş prinsipi
Arassalaýjy enjamlaryň gyzdyrylmagy, urulmagy, gaýnadylmagy we ş.m. doly awtomatiki prosesi, MCU bilen baglanyşykly aýaklar tarapyndan dolandyrylýar, degişli triod tarapyndan dolandyrylýar we soňra zynjyry öwürmek üçin birnäçe rölelerden ybarat estafeta topary tarapyndan amala aşyrylýar.
Degişli mukdarda ýyly ýa-da sowuk suw goşuň we tok açylandan soň “süýşürmek” işine başlaň.Elektrik ýylylyk turbasy gyzyp başlaýar we suwuň temperaturasy 25 minutdan soň kesgitlenen temperatura ýetýär.Suwuň temperaturasy urulmazdan öňki tapgyrda kesgitlenen temperatura ýetende, motor ikinji derejeli urgy üçin işläp başlaýar.Soňra üznüksiz ýyladyş, aşýan anti-elektroda degensoň, urgynyň temperaturasyna, urýan / ýyladyş tapgyryna ýetýär.Bu etapda üznüksiz urgy we ýyladyş noýbalary doly ezýär we sogan süýdüni ilki gaýnadýarlar we gaýnadýarlar.Süýt gaýnadylandan soň, gaýnap başlaýar we ýyladyş turbasy aralyklarda birnäçe gezek gyzdyrylýar.Süýt süýdüni doly bişirip, doly emulsiýa ediň.
Arassalaýjy enjamlar kompaniýamyzyň suw geçirmeýän mikro wyklýuçatelini ulanýarsuw geçirmeýän mikro çäklendirijiarassalaýjy enjamlar we beýleki durmuş enjamlary üçin amatly.Uzak ömri we arassalaýjy enjamlarda ýokary ygtybarlylygy bar.Şol bir wagtyň özünde çalt hereket, ýokary duýgurlyk we kiçi operasiýa urmagy.Arassalaýjy enjamlarda ajaýyp oýnaýar.

Hbebc6250d20c4df78cd68e6d09834439d.jpg_960x960H7eed1ae627cc47f4a9d6cdffa7768e3ea.jpg_960x960H4f01746fad5a4bcfae51d3ae29c3d2bcN.jpg_960x960

 

Hbbd98fea4091416a97dd601c89c4a5dbN.jpg_960x960
Mikroswitçimiziň artykmaçlyklary:
1: Global howpsuzlyk kepilnamasy doly, ýokary durmuş, ýokary ygtybarlylyk
2: elýeterli, birinji hatar markalar bilen deňeşdirip boljak
3: Sim terminallarynyň görnüşi deňdir we dürli konfigurasiýalar islege bagly däl
Mikro çäklendiriji kommutator
Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd..ýokary hilli önüm öndürmekde ýöriteleşendirmikro wyklýuçatellerawtoulag pudagy, durmuş enjamlary we ak önümler üçin.Esasy önümler esasy mikro wyklýuçatel, suw geçirmeýän wyklýuçatel, pnewmatik wyklýuçatel, mehaniki klawiatura wyklýuçateli, gapy wyklýuçateli we ş.m.Önümiň ösüşini, takyk galyplaryny, sanjym galyplaryny, takyk möhürlemegi, awtomatlaşdyryş enjamlaryny gözlemek we işläp düzmek, gurnamak we synag etmek ýaly bir bitewi ulgam gurlar.
Hünärmen satuw topary, çyzgy haýyşlaryna, sitatalara we in engineenerlere rugsat bermek üçin ýeterlik nusga programmalaryna kömek etmek we çalt jogap bermek üçin elinde.


Iş wagty: Mart-04-2023