Marka hekaýasy

Senagat ilkinji saýlama, öňdebaryjy pudak

Shouhan marka hekaýasy

"Ylym we tehnologiýa gülläp ösýän bolsa, millet gülläp össe we ylym we tehnologiýa güýçli bolsa, ýurt güýçli". Döwrüň ösmegi we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen, elektron önümleriniň yzygiderli täzelenmegi we ösmegi bilen, tutuş jemgyýetiň elektron bölekleriniň hiline we hyzmatyna has ýokary we has ýokary talaplary bar.

"Senagat ilkinji saýlama, öňdebaryjy pudak"!

"Shouhan" garaşsyz markasy 2016-njy ýylda doguldy. Dogluş prosesi uzyn we ähli dörediji toparyň paýhasyny we derini jemleýär.

2013-nji ýylda"Şouhan tehnologiýasyny" esaslandyryjynyň ýolbaşçylygynda Şençzhenen "Şouhan Technology Co., Ltd." diňe müşderiler tarapyndan talap edilýän önümleri öndürmek we içerki ýokary hilli önüm döretmek "şygary bilen ýuwaşlyk bilen döredildi.Üç ýyllap hormat goýmakdan we täzeliklerden soň, ähli şouhan halkynyň derleri we tagallalary bilen, "Şouhan" -yň ähliumumy hyzmat derejesi 2016-njy ýylda pudakda öňdeligi eýelemäge başlady, önüm kategoriýalarynda öňegidişlik gazandy, çalt ösmegine itergi berdi şouhan tehnologiýasynyň iş mukdary we yzygiderli täze buýruk belentligine çykýar!2018-nji ýylda, mümkinçilikleriň we kynçylyklaryň öňünde, kompaniýanyň gerimini giňeltmek üçin markany esaslandyryjy ilkinji daşary söwda toparyny üns bilen meýilleşdirdi we döretdi, kompaniýanyň dünýä bazaryndaky strategiki ýerleşdirişini hasam giňeltdi we öňe barýan ýolda uly ädim ätdi. !

2013-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli ýygnamak prosesi.Shhli şouhan halkynyň tagallasy bilen "Honing gylyja ýiti gyra berýär" we her kimiň garaşmagy bilen "Şouhan" garaşsyz markasy dünýä indi.Onuň dünýä inmegi köne döwrüň geçendigini we täze syýahatyň başlandygyny aňladýar."Şouhan" tehnologiýasynyň ähli toparyň agzalarynyň zähmeti bilen, 2017-nji ýylda kompaniýamyz köp sanly kompaniýa, esasanam PISEN, Alibaba, Taier paýnamalary we beýleki sanalan kompaniýalar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýetdi.

2018-nji ýyla çenli, "Shouhan" markasynda jemi ýüzlerçe önüm we müňlerçe model bar, olar müşderileriň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyryp biler we müşderilere ýokary hilli önümler we birinji derejeli hyzmat bilen kommutator rozetkalaryny bir gezeklik satyn almak tejribesini berip biler. netijeliligi.

"Asyl niýeti hiç wagt ýatdan çykarmaň we öňe sürüň", "Şouhan" innowasiýa ösüşine ygrarly bolup, önümiň hilinde gowy iş etdi we ýokary hilli hyzmatlary hödürledi "Müňlerçe maşgala girýän wyklýuçateller we rozetkalar we hemmesini öňe sürsin! pudagyň tegelek ösüşi "ähli Şouhan adamlarynyň ösüş wezipesidir!