Taktiki wyklýuçateliň durmuşymyzda ulanylmagy

Thereket etgiriňbiziňdurmuş

Gündelik durmuşymyzda wyklýuçatelleriň hemmeler üçin gaty tanyşdygyny hemmämiz bilýäris.Bazarda akylly wyklýuçateller, ses bilen işjeňleşdirilen wyklýuçateller weköp funksiýalywyklýuçateller.Seni diýilýän bir wyklýuçatel bilen tanyşdyrarynGaraşan görnüşli taktiki wyklýuçatel.Taktiki wyklýuçatel barada aýdylanda, her kim bu termin bilen azajyk tanyş däl.Aslynda, kiçijik gürleýjiler, jübi telefonynyň material düwmeleri, öý enjamlaryny açmak we ş.m. durmuşymyzda taktiki wyklýuçateliň görnüşine degişlidir.Şeýlelik bilen gündelik durmuşymyzda taktiki wyklýuçatelleriň haýsy funksiýalary we ulanylyşy bar?Geliň, indiki ýere seredeliň!

 图片 1 图片 2

1. Bracketiň işitaktikany ýazyňwyklýuçatel.Thesypaýyçylykwyklýuçatel elektroniki böleklerden durýar.Onuň materiallary ýörite materiallardan ýasalýar.Dizaýnerler tarapyndan gaýta-gaýta dizaýn we sansyz synaglardan soň, islän funksiýamyza ýetensoň amala aşyrylyp bilner.Köpçülikleýin önümçilik, şonuň üçin taktiki wyklýuçateller üçin taktiki wyklýuçateller öndürmek gaty çylşyrymly iş.

图片 3

2. Bracketiň maksadygörnüşithereket etwyklýuçatel.Taktiki wyklýuçateller gündelik durmuşymyzda giňden ulanylýar.Gören zatlarymyz, lukmançylyk enjamlarynyň açar wyklýuçatelleri, akylly telefon fiziki açar wyklýuçatelleri, ak haryt wyklýuçatelleri we ş.m. ýaly iň esasy elektron enjamlardyr. Bu elektron enjamlar biziň ýagtylygymyza degişlidir.Näme üçin gündelik durmuşymyzda köp taktiki wyklýuçatel ulanylýar?Sebäbitaktiki wyklýuçatellerwyklýuçateli basanymyzdan soň isleýän netijelerimize ýetmek ukybyna eýe boluň.Wyklýuçateli çykanymyzdan soň, işe gaýdyp gelip bileris.Bu, gündelik durmuşymyzda örän amatly we ulanylyş has giň we duýgur wyklýuçateliň maksady.

图片 4


Iş wagty: Awgust-04-2022