Biz hakda

Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Ş.

Kompaniýanyň tertibi

10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan, Hytaýdan taktiki wyklýuçateliň öňdebaryjy öndürijisidiris.

Breifdäki artykmaçlygymyz:
1. Japanaponiýadan awtomatiki önümçilik enjamlary,
2. Ilki bilen hil, Her HK üçin berk synag.
3. Biz pes hilli arzan bahadan sargytlary kabul etmeýäris.
4. Bazarymyzyň ýerleşişi: Hyzmatdaşlygy dowam etdirýän ýokary hilli müşderi.
5. Mugt nusga
2000-den gowrak wyklýuçatel modeli
Aýlyk önümçilik kuwwaty: 20 million bölek.
Highokary çig mal import ediň
Isleýşiňiz üçin dürli iş güýji, beýiklik we reňk.
Has köp sargyt mukdary, has arzanladyş
"Hil we ynam bilen ösmek" düşünjesine eýerip, hiliň özeni hökmünde kabul edýäris we önümleriň hiline berk gözegçilik edýäris.
Müşderilerimize zawodymyza baryp görmek we sargytlary ara alyp maslahatlaşmak üçin mähirli garşylaýarys.

-E6-9C-AA-E6-A0-87-E9-A2-98-24

Kompaniýanyň medeniýeti

Sagdyn ösüşi ösdürmek we jemgyýete siwilizasiýanyň ösüşine hyzmat etmek.

Missiýa :
Ulanyjy üçin: müşderilere edilýän hyzmatlaryň niýetleri, adam ömri reňkli bolar.
Işgärler: işgärleriň gymmatyny ýokarlandyrmak, durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin ösüş üçin giňişlik döretmek.
Jemgyýet üçin: sagdyn ösüşi ösdürmek we jemgyýete siwilizasiýanyň ösüşine hyzmat etmek.
Biznes pelsepesi :
Bütewilik!Hakyky!Innowasiýa!Netijeli!jogapkärçilik!
Ahlak ýörelgesi :
Has dogrusy, pul ýitiriň, ynamyňyzy ýitirmäň;Arassa biderek adam, dogruçyl iş;
Has gowy işläň, beýlekiler ak ýürekli we pragmatiki;Işine ululygyna garamazdan deň derejede garamaly;

Korporatiw stil:
Çynlakaý, jogapkärli, berk, işjeň we täsirli
Çynlakaý:ussatlyk, gyzyklanma
Munuň üçin jogapkärdir: ahyrynda jogapkärçilik çekmäge batyrlyk
Gaty:berk dolandyryş, ýangyç.Öz-özüňi terbiýelemek, berk kanun adamy, iş prosesinde, berk sylag we jeza.
Işjeň:Işi işjeň kabul ediň, jogapkärçiligi öz üstüne alyň, problemalary ýüze çykaryň, gowulaşdyryň we kämilleşdiriň.
Netijeli:anyk iş meýilnamalary, çalt jogap bermek.Şu gün bir zat etdi, ertir boş ýer goý.

Üstünlik

Hyzmatda pudagyň lideri bolmak

Hil durnuklylygy

Doly kategoriýalar

Çalt eltip bermek

Intakyn hyzmatdaşlyk

hakda (1)
hakda (2)

Müşderi ýokary öwgi