“Shouhan Technology” -iň 8 ýyllygy

8 ýyllygyShouhan tehnologiýasy

2022-nji ýylyň 6-njy maýynda,Shouhan Technology sekizinji ýyl dönümini başlady.Şençzheneniň satuw bölüminiň işgärleri 8 ýyllygyny bellemek üçin ýygnandylar.

1) uadygärlik hökmünde işgäriň goly

图片 1 图片 2

图片 3 图片 4

2) Ilki bilen, kompaniýada işleýän işgärleri sylagladybir ýyl, üç ýyl, bäş ýyl we 8 ýylýyllar we işgärler kompaniýa bilen öňegidişliklerini dowam etdirjekdiklerini aýtdylar.

图片 5 图片 6 图片 7

3) Günortanlyk ediniň we reňkli topar gurmak çärelerini geçiriň.

图片 8 图片 9 图片 10 图片 11

Shouhan tehnologiýasyŞençzheneniň satuw bölümi 2014-nji ýylda ilkinji iki işgärden häzirki 20 işgäre ýetdi.Onuň öndürijiligi her ýyl täze belentlige çykdy.Häzirki wagtda diýen ýaly hyzmat etdi10000 müşderi.Kompaniýa öz wezipesini ýerine ýetirmegini dowam etdirer: kommutator bolsunes werozetkaesmüňlerçe hojalyga giriň we pudagyň ösüşine goldaw beriň.


Iş wagty: Maý-09-2022