Gowy habar!“Shouhan Technology Type-C” seriýaly birikdirijiler REACH synagyndan geçdi

Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd.-den gowy habar geldiC görnüşiseriýaly birleşdirijiler REACH synagyndan geçdiler we REACH synag hasabatyny aldylar.Bu üstünlik, kompaniýanyň halkara ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önüm öndürmek borjuny görkezýär.

REACH (Hasaba alyş, baha bermek, awtorizasiýa we himiki serişdeleri çäklendirmek) synagy, dürli pudaklarda ulanylýan himiki serişdeleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Unionewropa Bileleşigi tarapyndan döredilen düzgün.Maksady önümlerde howply maddalary we alada döredýän maddalary kesgitlemek we olaryň has ygtybarly alternatiwalar bilen çalşylmagyny höweslendirmek.

Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd. tarapyndan öndürilen “C” görnüşli birleşdirijiler REACH tarapyndan kesgitlenen berk düzgünlere laýyk gelýär.Bu üstünlik, kompaniýanyň gözleg we ösüş ugrundaky yzygiderli tagallalary we müşderileri ygtybarly we ygtybarly önümler bilen üpjün etmek borjy bilen baglanyşyklydyr.

Ulanyjylaryň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün etmek üçin kanuny talap hökmünde REewropa bazaryna girmek isleýän kompaniýalar üçin REACH talaplary möhümdir.REACH synagyndan geçip, Şençzhenen Şohan Tehnologiýa Co., Ltd. iň ýokary ülňüleri berjaý etmek we ähli zerur kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelýän önümler bilen üpjün etmek borjuny görkezýär.

Kompaniýa tarapyndan alnan REACH synag hasabatynda Type-C seriýaly birleşdirijiler üçin giňişleýin synag prosedurasy görkezilýär.Bu hasabatlar, önümçilikde ulanylýan materiallar, şol sanda howply maddalaryň ýoklugy we daşky gurşaw kadalaryna laýyklygy barada jikme-jik maglumat berýär.

Bu üstünlik, “Şençzhenen Şouhan Technology Co., Ltd.” -iň “Type-C” seriýaly birleşdirijileriň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde abraýyny hasam güýçlendirýär.Kompaniýanyň hil gözegçiligine we önümiň howpsuzlygyna yhlasy, içerde we halkara derejesinde müşderileriň ynamyny we gadyryny gazandy.

Elektron enjamlara we birikdiriş çözgütlerine bolan islegiň artmagy bilen, “Type-C” seriýaly birikdirijiler köp taraplylygy we ygtybarlylygy bilen meşhur boldy.Smartfonlarda, noutbuklarda, planşetlerde we beýleki dürli elektron enjamlarynda giňden ulanylýar.Bu REACH synagynyň üstünlikli tamamlanmagy, Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd. önümleriniň ygtybarlylygyny we bazar bäsdeşligini ýokarlandyrýar.

REACH ülňülerini berjaý etmekden başga-da, Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd. önümçilik prosesiniň ekologiýa taýdan arassa amallara eýermegini üpjün edýär.Galyndylary öndürmek, energiýa sarp etmek we gaýtadan işlemek başlangyçlaryny öňe sürmek bilen durnuklylygy ileri tutýarlar.

Kompaniýanyň REACH synagyndan üstünlikli geçmegi we synag hasabatyny almagy diňe bir önümiň howpsuzlygyna ygrarlydygyny subut etmän, eýsem müşderileriň kanagatlanmagyna ygrarlydygyny hem görkezýär.Giňişleýin gözleglere maýa goýmak we berk düzgünleşdiriji ülňüleri berjaý etmek bilen, Şençzhenen Şohan Tehnologiýa Ş., Önümleriniň müşderileriň isleglerinden has ýokary bolmagyny üpjün edýär.

Adamlaryň ygtybarly we ygtybarly elektron önümlerine bolan islegi artýarka, Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd. bu bazary üpjün etmäge doly taýýar.Kompaniýanyň REACH synagyndan üstünlikli geçmegi, “Type-C” seriýaly birikdirijileriň ygtybarly üpjün edijisi hökmünde öz ornuny hasam berkitýär we hiline we berjaý edilmegine bolan ygrarlylygyny güýçlendirýär.

REACH synagyndan geçmegiň netijeleri bilen, Şençzhenen Şohan Tehnologiýa Ş., Halkara bazarynda mundan beýläk-de ösmäge we giňelmäge taýyn.Kompaniýanyň innowasiýa, hil we durnuklylyk baradaky ygrarlylygy ony bäsdeşlerden tapawutlandyrýar we ýokary öndürijilikli Type-C seriýaly birleşdirijileri gözleýän müşderiler üçin ygtybarly saýlama bolýar.

Umuman aýdanyňda, Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Co., Ltd. ýaňy-ýakynda REACH synagyndan üstünlikli geçdi we bu kompaniýa üçin gyzykly ösüş bolan Type-C seriýaly birleşdiriji üçin synag hasabatyny aldy.Bu üstünlik, önümiň howpsuzlygy we kadalaşdyryjy talaplara ygrarlydygyny görkezýär, bu pudakda öňdebaryjy öndüriji hökmünde öz ornuny hasam berkitýär.Hil we innowasiýa üçin yzygiderli yhlasy bilen, Şençzhenen Şouhan Tehnologiýa Ş., Geljegi uly.


Iş wagty: Noýabr-01-2023