“Shouhan Technology” syýahatçylyk üçin Içki Mongoliýa gitdi

18-nji iýuldan 27-nji iýul aralygynda “Shouhan Technology” -iň işgärleri iki toparda syýahat etmek üçin Içki Mongoliýa gitdiler.Çölde gezelenç ediň we öri meýdanlaryna gidiň [Mongol taýpasy] - iň ýönekeý mongol halkyna baryp görüň, süýt çaýyny dadyp görüň, Mongoliýanyň hakyky otluk medeniýetini açyň we 30 inedördül kilometr batgalyk ýere gidiň [Çileçuan Grassland Hasuhai ], Kölüň töwereginde 24.3 kilometr ýol we ininshan dagynyň aşagyndaky Çileçuandan lezzet alyň.

 微 信 图片 _20230729142359

Asman gümmez ýaly, ähli meýdanlary öz içine alýar.Asman giň we giň çöl sygyrlary we goýunlary görmek üçin otlara öwüsýän şemaldan doly.

 微 信 图片 _20230729142514

Tükeniksiz çöl gum çukurlary, asmanda sary gumyň aşagyndaky düýe jaňlarynyň sesi, bularyň hemmesi aňymyzda gatlakly çöl görnüşleri.Bu ýerdäki gum aýdym aýdyp biler we düýäniň arkasyndaky çölüň ýeke-täk tüssesiniň ajaýyp görnüşini görüp bileris.

 微 信 图片 _20230729142553

Urturt ýa-da ger hökmünde tanalýan mongol çadyrynda ýaşamak we gijelerine ýyldyzly asmana tomaşa etmek ajaýyp tejribe.Çadyryň adaty dizaýny tebigat bilen özboluşly baglanyşyk we ýokardaky asman gözelligini görmäge mümkinçilik berýär.

 

Gijäniň düşmegi bilen, ýumurtganyň içindäki amatly düşekleriň üstünde ýatyp, gijeki asmanyň giň meýdanyna seredip bilersiňiz.Şäher çyralaryndan we hapalanmakdan uzakda ýyldyzlar has ýagty we ajaýyp görünýär.Mongol otluk ýerleriniň arassa, hapalanmadyk howasy ýyldyz ýazmak üçin ajaýyp kanwany üpjün edýär.

 微 信 图片 _20230729142656

Mongoliýanyň giň açyk ýerleri bilen ýyldyzlaryň, ýyldyzlaryň we hatda asmanyň üstünden uzap gidýän Akmaýanyň ýoluna haýran galdyryjy görnüşe şaýat bolup bilersiňiz.Daş-töweregiň ümsümligi we tebigatyň köşeşdiriji sesleri asuda atmosfera döredýär, bu kosmiki tomaşa doly çümmäge mümkinçilik berýär.

 微 信 图片 _20230729142626

Mundan başga-da, şowly bolsaňyz, bolýan wagtyňyzda atyş ýyldyzlaryna ýa-da meteor duşyna hem göz aýlap bilersiňiz.

微 信 图片 _20230729142608

微 信 图片 _20230729142533

微 信 图片 _20230729142443


Iş wagty: Iýul-29-2023