Wafli birleşdiriji

Wafli birleşdiriji

微 信 图片 _20220820162529

Şeýle hem Hytaýda birleşdiriji, wilka we rozetka diýilýär.Adatça elektrik birleşdirijisine degişlidir.Currentagny tok ýa-da signallary geçirmek üçin iki işjeň enjamy birleşdirýän enjam.Awiasiýa, aerokosmos, milli goranmak we beýleki harby ulgamlarda giňden ulanylýar.

Ulanylmagynyň sebäbiwafli birleşdiriji

微 信 图片 _20220820163003 微 信 图片 _20220820163008 微 信 图片 _20220820163012

Ulanylmagynyň sebäbi

Birikdiriji bolmadyk bolsa näme boljagyny göz öňüne getiriň?Bu wagt zynjyrlar üznüksiz geçirijiler bilen hemişelik birikdiriler.Mysal üçin, elektron enjam elektrik üpjünçiligine birikdirilmeli bolsa, birleşdiriji simiň iki ujy hem elektron enjam we elektrik üpjünçiligi bilen haýsydyr bir usul bilen (lehimlemek) berk birikdirilmelidir.

Şeýlelik bilen, önümçilik ýa-da ulanmak üçin tapawudy ýok, köp oňaýsyzlyk getirýär.Mysal hökmünde awtoulag batareýasyny alyň.Batareýa kabeliniň batareýada berkidilendigini we kebşirländigini göz öňünde tutsak, awtoulag öndürijisi batareýany gurmak üçin iş ýüküni, önümçilik wagtyny we çykdajylaryny artdyrar.Haçan-da batareýa zaýalananda we çalşylmaly bolsa, awtoulag tehniki hyzmat ediş stansiýasyna iberilmeli we köne enjamy desolizasiýa bilen aýyrmaly, soňam täze kebşirlemeli.Şonuň üçin has köp zähmet çykdajylary tölenmeli.Birikdiriji bilen köp kynçylygy halas edip bilersiňiz.Dükandan täze batareýa satyn alyň, birikdirijini aýyryň, köne batareýany aýyryň, täze batareýa guruň we birikdirijini täzeden birikdiriň.Bu ýönekeý mysal birleşdirijileriň peýdalaryny görkezýär.Dizaýn we önümçilik işini has amatly we çeýe edýär we önümçilik we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar.

Peýdalarywafli birleşdirijiler:

1. Elektron önümleri ýygnamak işini ýönekeýleşdirmek üçin önümçilik prosesi birleşdirijisini gowulandyryň.Şeýle hem partiýa önümçiligini aňsatlaşdyrýar;

2. Elektron komponent şowsuz bolsa, birleşdiriji gurlanda çalt çalşyrylyp bilner;

3. Tehnologiýanyň ösüşi bilen täzelemek aňsat, birleşdiriji gurlanda, komponentleri täzeläp, könelerini täze we has doly komponentler bilen çalşyp biler;

4. Baglaýjylary ulanyp dizaýn çeýeligini gowulandyrmak in engineenerlere täze önümleri taslamak we birleşdirmek we ulgamlar komponentler bilen düzülende has çeýeligi üpjün edýär.


Iş wagty: Awgust-20-2022