Kazyýet

 • Çydamlylyk, taktiki wyklýuçateliň ýerleşýän ýeri bilen deşik deşiginiň arasynda gabat gelýär

  Çydamlylyk, taktiki wyklýuçateliň ýerleşýän ýeri bilen deşik deşiginiň arasynda gabat gelýär

  Lightagtylyk duýgur wyklýuçateliniň ýerleşýän nokady bilen PCB ýerleşiş deşiginiň arasyndaky islendik päsgelçilik, SMT gurnama işine täsir eder....
  Koprak oka
 • Taktiki wyklýuçatel näme

  Taktiki wyklýuçatel näme

  Duýgur wyklýuçatelini täzeden düzmek funksiýasy lightagtylyk duýgur wyklýuçateliň umumy işleýşi, wyklýuçateliň düwmesi ýaly täzeden işlemek işini işjeň ýerine ýetirer, wyklýuçatel bir gezek açylar, metbugatdan çykandan soň ýene açylar.Jübi telefonynyň açarlary üçin uzakdan kontro ...
  Koprak oka
 • Öz-özüňi gulplamak we Takt wyklýuçateliniň arasyndaky tapawut

  Öz-özüňi gulplamak we Takt wyklýuçateliniň arasyndaky tapawut

  Öz-özüňi gulplamak wyklýuçateli esasan elektron önümleriniň tok açary hökmünde ulanylýar.Ol gabykdan, bazadan, press tutawajyndan, pru springina we kod plastinkasyndan durýar. Belli bir urgydan soň tutawaç tok bilen ýapyşar, bu geçiriji; Başga bir metbugat erkin ýagdaýa gaýdyp geler, ýagny di ...
  Koprak oka
 • Dc-005 tok rozetkasynyň üç nokadyny nädip birikdirmeli?

  Dc-005 tok rozetkasynyň üç nokadyny nädip birikdirmeli?

  1】 DC-005 umumy görnüşli DC rozetkasy bolup, 5.5 wilkany goldaýan enjam, zynjyryň içerki elektrik üpjünçiligini awtomatiki usulda kesip bilýär. Pin kesgitlemesi: (1) kuwwat polo positiveitel polýus; (2) negatiw statik aragatnaşyk; ( 3) otrisatel hereket edýän kontakt. 2-den aşakdaky surata serediň.
  Koprak oka
 • 2.5mmDC rozetkanyň polo positiveitel we otrisatel elektrodlaryny nädip tapawutlandyrmaly

  2.5mmDC rozetkanyň polo positiveitel we otrisatel elektrodlaryny nädip tapawutlandyrmaly

  2,5 mm DC zarýad beriji wilkanyň polo positiveitel we otrisatel elektrodlaryny kesgitlemegiň usullary aşakdakylar: Zarýad beriji wilkanyň polo positiveitel we otrisatel giriş simindäki janly we nol simleriň sim tertibine baglydyr. Simiň bir ujy polo positiveitel we beýlekisi negatiw. Güýçlendiriji ...
  Koprak oka
 • Mikro wyklýuçatelleriň işleýşi

  Mikro wyklýuçatelleriň işleýşi

  Mikro wyklýuçatel hereketlendiriji çalt wyklýuçatel, duýgur wyklýuçatel diýlip hem atlandyrylýar. Işleýiş ýörelgesi: geçiriş elementiniň üsti bilen daşarky mehaniki güýç (basmak düwmesi, düwme, leňňer, rolik we ş.m.) hereket gamyşynda ulanylar we kritiki nokada energiýa toplanmagy, gen ...
  Koprak oka
 • Mikro wyklýuçatel näme üçin ulanylýar?

  Mikro wyklýuçatel näme üçin ulanylýar?

  Awtomatiki gözegçilik we howpsuzlygy goramak we ş.m. üçin ýygy-ýygydan alyş-çalyş zynjyryndaky mikro wyklýuçatel elektron enjamlarda, gurallarda we metrlerde, magdan, elektrik energiýasy ulgamynda, öý elektrik enjamlarynda, elektrik enjamlarynda, şeýle hem howa, awiasiýa, harby gämiler, raketalarda giňden ulanylýar. , ...
  Koprak oka
 • Geçiriji wyklýuçatel näme üçin ulanylýar?

  Geçiriji wyklýuçatel näme üçin ulanylýar?

  Switches Toggle SwitchesToggle wyklýuçatelleri iň köp ulanylýan wyklýuçatel görnüşlerinden biridir we köp dürli elektrik programmalarynda tapylyp bilner.SHOUHAN-da, dürli amaly görnüşlerini ýerleşdirmek üçin dürli ululyklarda we aýratynlyklarda dürli açar wyklýuçatellerini hödürleýäris.T ...
  Koprak oka
 • Roker kommutatory

  Roker kommutatory

  “Roker SwitchesRocker” wyklýuçatelleri adatça enjamy gönüden-göni işletmek üçin ulanylýar.Olar hereketlendirijide standart we adaty nyşanlar bilen köp şekilde, ululykda we reňkde bar.Roker wyklýuçateliniň yşyklandyrylyşy aýratyn zynjyrda dolandyrylyp bilner ýa-da wyklýuçateliň ýagdaýyna bagly bolup biler ...
  Koprak oka
 • Slaýd kommutatorlary SMT we kiçi slaýd kommutatorlary-SHOUHAN tehnologiýasy

  Slaýd kommutatorlary SMT we kiçi slaýd kommutatorlary-SHOUHAN tehnologiýasy

  Slaýd wyklýuçatelleri açyk (ýapyk) ýagdaýdan ýapyk (açyk) ýagdaýa geçýän slaýderi ulanyp, mehaniki wyklýuçatellerdir.Simleri el bilen kesmezden ýa-da bölmezden, zynjyrdaky tok akymyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Bu görnüşli wyklýuçatel sma akymyna gözegçilik etmek üçin iň oňat ulanylýar ...
  Koprak oka
 • DC rozetkasy näme?

  DC rozetkasy näme?

  DC rozetkasy, kompýuter monitorynyň ýörite elektrik üpjünçiligine gabat gelýän rozetkadyr.Ol transvers rozetkadan, uzyn uzyn rozetkadan, izolýasiýa bazasyndan, çeňňek görnüşli kontakt şrapelinden we ugur açaryndan durýar.Iki çeňňek görnüşli kontakt gämi bazanyň we arranyň merkezinde ýerleşýär ...
  Koprak oka
 • USB görnüşi C näme?

  USB görnüşi C näme?

  “USB Type C” näme? “Type-c” diýlip atlandyrylýan USB tipli “c” uniwersal seriýaly awtobus (USB) enjam interfeýsiniň spesifikasiýasydyr.Täze interfeýsde has inçe dizaýn, has çalt geçiriş tizligi (20 Gb / sek çenli) we has güýçli elektrik geçirijisi (100W çenli) bar.“C” görnüşli iki taraplaýyn i-iň iň uly aýratynlygy ...
  Koprak oka
 • USB görnüşi C görnüşi

  USB görnüşi C görnüşi

  USB görnüşi C görnüşi funksiýasy Daş görnüş aýratynlyklary: 1.Ultra-inçeTinner jisimleri has inçe portlary talap edýär, bu usb-c-iň gelmeginiň bir sebäbi.Usb-c portunyň uzynlygy 0,83 sm, ini 0,26 sm.Uzynlygy 1,4 sm we ini 0,65 sm bolan köne USB portlary köne.Bu ...
  Koprak oka