mini Roker wyklýuçateli KCD11-3Pin açyk wyklýuçatel

Gysga düşündiriş:

Önümiň beýany
Harydyň ady: Roker kommutatory
Model belgisi: KCD11-3Pin
Reýting: AC250V 3A
Izolýasiýa garşylygy: 100mΩ max 250V DC
Naprýatageeniýe çydamly: AC 3000V (50Hz ýa-da 60Hz)
Aragatnaşyk garşylygy: iň ýokary 50mΩ.
Işleýiş temparalygy: -25 ℃ - + 85 ℃
Ömri: 10,000 aýlaw min
Ulanylyşy:
- Wyklýuçatellerimiz kiçi öý önümleri, aragatnaşyk enjamlary, energiýa generatory, elektrik gurallary, stol çyrasy, elektrik hereketlendirijisi, elektrik motorly awtoulag, elektrik oýnawaç, lukmançylyk edaralary, rozetka we ş.m. ugurlarynda giňden ulanylýar.

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Roker kommutator önüminiň artykmaçlyklary:

Köp sanly elektrik konfigurasiýalarynda ýeke polýus roker açarlary.Gara gap, dürli hereketlendiriji reňkler,

lehimli ýa-da göni kompýuter terminallary, kümüş ýa-da altyn çaýylan terminallar.3 amper çenli baha

Çalt eltip bermek, mugt nusgalar, RoHS synag hasabaty we CE şahadatnamasy bolan önümler, sikl ömri has köp

10000 gezek, satuwdan soňky hyzmat, tehniki goldaw we gowy hyzmat garaýşy

Programma meýdanlary:

Wyklýuçatellerimiz ownuk öý önümleri, aragatnaşyk enjamlary, energiýa pudaklarynda giňden ulanylýar

generator, elektrik gurallary, stol çyrasy, elektrik hereketlendirijisi, elektrik motorly awtoulag, elektrik oýnawaç, lukmançylyk edaralary, rozetka we ş.m.

Zawodyň güýçli taraplary:

13 ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, kompaniýa ISO9001 şahadatnamasyny, birnäçe patent şahadatnamasyny berdi,

5300-den gowrak kooperatiw müşderisi, sanalan kompaniýalaryň köp müşderisi, 106 işgäri, 12 enjam enjamy,

18 sanjym galyplaýyş maşynlary, 26 doly awtomatiki gurnama maşynlary, 32 doly awtomatiki synag maşynlary,

21 ýarym awtomatiki synag maşynlary, 12 durmuş synag maşynlary we 25 beýleki synag enjamlary

Roker kommutatorymyz aşakdaky synaglardan geçip biler:

1) çeýeligi synagy

terminallaryň ýokarsy 3 ± 0,5 sekuntda 240 ± 5 of lehimli hammamda 1mm batyrylýar

2) lehimleme ýylylyk synag şöhlelendiriş lehimleme şertlerine garşylyk:

gyzdyrma: mis folga üstündäki temperatura, PC-den soň 180 ℃ .120-e ýetmeli

lehim enjamlaryna girdi.iň beýik temperatura: mis folga üstündäki temperatura

iň ýokary temperatura 260 ± 5 20 20 sekuntda ýetmeli.

3) lehimleme ýylylyk synagyna garşylyk

lehimleme demir usuly:

bit temperatura 330 ± 5 ℃ amaly

lehimleme wagty3 ± 0,5 sek

emma terminala aşa basyş ulanylmaz

4) çyglylyk synagy

jak temperaturada saklanmalydyr

40 ± 2 of we 96 sagatda 90% -den 96% -e çenli çyglylyk, şonda jak standartda saklanar

Beýleki amallar üçin 1 sagat atmosfera ýagdaýy

5) Temperatura welosiped synagy

DC naprýa .eniýesi goňşy aralykda üznüksiz ulanylýar

60 ± 2 ℃ we 90 ~ 95 % RH 500 sagatda, wyklýuçateliň adaty temperaturada durmagyna rugsat berilýär

we 1 sagat çyglylyk şertleri, ölçeg 1 sagadyň dowamynda amala aşyrylar, Ondan soň suw gaçýar

ýok ediler. Synagdan soň garşylyk garşylygy: 100mΩMax, izolýasiýa garşylygy: 10mΩMin,

roker wyklýuçatel daşky görnüşi gurluşynda näsazlyklardan azat bolmalydyr.

6) Duz duman synagy

Wyklýuçatel aşakdaky synagdan soň barlanar:

(1) Temperatura: 35 ± 2 ℃

(2) Duz ergini: 5 ± 1 % (Köp mukdarda gaty)

(3) Dowamlylygy: 24 ± 1 sagat

Synagdan soň duz ýatagy akýan suw bilen aýrylýar we ajaýyp poslama ýok

metal bölekde ykrar edilmelidir.

7) Sikl durmuşy synagy

10,000 sikl minutda 80 tigir bilen yzygiderli ýerine ýetirilýär

3A, 250V AC

 

 

uslzm2ih0nj KCD11 KCD11 ölçegi2 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 14

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler